Biblioteca și sala de lectură

Viziune generală

Biblioteca Colegiului Financiar-Bancar serveşte interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recrearea beneficiarilor prin servicii care asigură accesul la propriile fonduri cu care sunt dotate - sala de lectură şi sala de împrumut. Biblioteca este o subdiviziune flexibilă, receptivă la toate schimbările care se produc în societate. 

Misiunea Bibliotecii CFBC

Bibliotecile au apărut pentru a satisface o nevoie fundamentală a societăţii, aceea de a păstra şi de a transmite generaţiilor viitoare cunoştinţele dobândite de-a lungul timpului, înregistrate pe un suport durabil. Una dintre funcţiile esenţiale îndeplinite de biblioteci în decursul istoriei este funcţia educaţională. Bibliotecile au îndeplinit întotdeauna un rol educativ, întrucât, aşa cum subliniază Mircea Regenală, „Educaţia nu este altceva decât un  proces social prin care moştenirea ştiinţifică, literară, artistică şi morală a societăţii este transmisă de la o generaţie la  alta”.   

Misiunea bibliotecii Colegiului este acoperirea informaţională şi documentară a procesului de învăţământ în Colegiu şi asigurarea accesului la informaţie şi documente a elevilor şi cadrelor didactice.

Obiectivele Bibliotecii CFBC

 

 • Dezvoltarea şi reformarea colecţiei de carte;
 • Studierea intereselor şi preferinţelor de  lectură a beneficiarilor;
 • Organizarea  şi  prelucrarea  documentelor conform  standardelor biblioteconomice  în  vigoare.
 • Formarea culturii informaţiei la utilizatorii bibliotecii;
 • Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă;
 • Organizarea evenimentelor culturale cu efect de imagini a  bibliotecii în societate;
 • Colaborarea cu alte  instituţii similare.

 

Istoric

Biblioteca Colegiului Financiar – Bancar din Chişinău

Colegiul Financiar – Bancar (fostul Tehnicum Financiar-Economic) din Chişinău poate fi considerat pe bună dreptate cea mai veche instituţie de învăţământ economico-financiar din Republica Moldova. Istoria lui îşi are începutul la 29 noiembrie 1945, când prin decizia forurilor de conducere de atunci la  Chişinău a fost fondat Tehnicumul de economie şi finanţe subordonat Ministerului Finanţelor (Comisarul Norodnic pentru Finanţe).

Istoria bibliotecii nu poate fi separată de istoria Colegiului. Istoria bibliotecii începe odată cu apariţia instituţiei de învăţământ. Prin ordinul directurolui tehnicumului , primul bibliotecar a fost numit Nicolaev Vasilie Mihail pe data de 15 decembrie 1945.

După patru ani de activitate biblioteca împreună cu Tehnicumul a fost mutată în or. Tighina, ca mai apoi, în 1957, să fie transferat în sistemul Ministertului Agriculturii. Până în 1968 la Chişinău a funcţionat o filială a Tehnicumului Unional de Finanţe şi Economie cu sediul  la Moscova.

Pagina de bază în istoria bibliotecii de la care, de fapt, se şi face numărătoarea, a fost deschisă în 1968, când la 1 septembrie începe să funcţioneze Tehnicumul Financiar-Economic din Chişinău cu sediul pe actuala adresă: str. Miron Costin (fosta K. Marx), 26/2.

Pe parcurs, Colegiul (Tehnicumul) pregăteşte specialişti în domeniu pentru mai mult de 20 de ţări din Asia, Africa, America Latină.  Instruierea se face numai  în  limba rusă, cu excepţia câtorva discipline  de cultura generală (matematică, fizică, chimie) pentru grupele naţionale. Complectarea  bibliotecii cu literatura în această  perioadâ – Colectura pentru biblioteci, „Cartea  prin poştă”, donaţii de la instituţiile  similare din ţară.

Începândcu anul 1990, se purcede la transformarea Colegiului (Tehnicumului) într-o instituţie naţională de învăţământ – începe predarea de specialitate în  limba română, apar primele titluri de carte în română (aduse  din  România). Pentru instruirea la specialitate biblioteca este completată cu cărţi ale Editurii Economice Comerciale Române. Anterior, donaţii am avut, în  primul rînd, de la Fundaţia SOROS Moldova, de două ori am benificiat de ajutor din partea firmei bucureştene EXPO VENUS, care a acordat bani pentru a  procura literatură din România, de asemenea ne-a ajutat Academia de Studii Economice din Moldova, Firma CONTABIL SERVICE (cu literatură, acte normative în domeniul contabilităţii şi fiscalităţii).

În ultimii  25 ani a fost completată cu  o bogată colecţie de documente: fond de  manuale  de specialitate, fond de beletristică.

Biblioteca  CFBC este dotată cu   2 spaţii.   Sala de   lectură   cu   o   capacitate de 75  locuri şi sala de împrumut  de  carte   la domiciliu.  Biblioteca dispune  de  3  calculatoare  ce  sunt  conectate la  Internet,  2 Imprimante,  2 scanere.

În vara anului 2011 în bibliotecă CFBC a fost instalată programa Koha.  Tot fondul  bibliotecii  a fost verificat şi introdus în calculator.

 Titu Maiorescu  era convins că bibliotecile sunt pentru tineret drumuri deschise spre izvoarele culturii, pe care o concepea nu numai ca pe o înălţare a spiritului, ci ca pe o „sarcină ce reclamă şi consumă neîntrerupt puterile vitale ale unei naţii”.

Organigrama Bibliotecii Colegiului Financiar-Bancar     

organigrama-biblioteca

Serviciile Bibliotecii CFBC

 • Împrumut la la domiciliu;
 • Acces gratuit la publicaţii;
 • Acces în Sala de  lectură  la ediţii  periodice;
 • Consultarea utilizatorilor în sala de  lectură şi la împrumut;
 • Instruire bibliografică;
 • Împrumut interbibliotecar la cererea  utilizatorului;
 • Activităţi culturale  şi  informaţionale.

Reguli de  utilizare a  Bibliotecii

COLEGIULUI FINANCIAR –BANCAR

Regulamentul pentru utilizatori

 1. Accesul la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în baza carnetului de  elev,   sau a buletinelor de identitate pentru  profesori, angajaţi  prin cumul.
 2. Carnetul de  elev  este  personal şi netransmisibil. Carnetul de elev este valabil  pe  un an de curs  şi se vizează anual.
 3. Utilizatorul  îşi asumă răspunderea privind folosirea, păstrarea şi restituirea documentelor împrumutate ori consultate, folosirea altor bunuri ale bibliotecii.

Serviciile oferite utilizatorilor

 1. Biblioteca CFBC  oferă pe  baza carnetului de  elev:
 2. Acces la cataloagele  tradiţionale.
 3. Acces direct şi indirect la  publicaţii în sala de  lectură.
 4. Utilizarea în sala de  lectură a  laptopurilor personale.
 5. Împrumut de publicaţii la  domiciliu din fondul de împrumut.
 6. Folosirea sălii de lectură pentru lansări de carte, conferinţe  şi seminare. 

Obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii colecţiilor şi  serviciilor Bibliotecii CFBC au următoarele obligaţii:

 1. Să respecte orarul de funcţionare al bibliotecii.
 2. Să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în incinta bibliotecii.
 3. Să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii bibliotecii şi faţă de celalţi utilizatorii.
 4. Să prezinte bibliotecarului carnetul de elev.
 5. Să utilizeze în  mod corespunzător  mobilierul şi celelalte bunuri ale  bibliotecii
 6. Să verifice starea publicaţiilor primite şi să semnaleze bibliotecarului eventualele deteriorări (pagini rupte sau lipsă, sublinieri).
 7. Să nu deterioreze publicaţiile bibliotecii  prin subliniere, însemnări, ruperea paginilor ori alte procedee.
 8. Nu se permite extragerea fişelor din cataloage şi să nu facă însemnări pe acestea.
 9. Cărţile împrumutate pentru consultare  în sala de  lectură se restituie  în acceaşi zi.
 10. Să nu folosească  în sala de  lectură  şi în serviciul împrumut la domiciliu  telefoane  mobile.
 11. Împrumutul  la  domiciliu se acordă numai din titlurile de care biblioteca despune  de  mai  multe exemplare.
 12. Publicaţiile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit altor persoane
 13. Publicaţiile împrumutate trebuie returnate la termen, în cazul restituirii cu  întâziere, utilizatorii se sancţionează.
 14. Recuperarea documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatori se face potrivit metodologiei de recuperare – utilizatorul este obligat să  o înlocuiască cu o publicaţie identică după conţinut sau cu  o altă publicaţie  la aprecierea bibliotecarului.

 

Informaţii de contact:

Cod poştal: 2068

Adresa: or. Chişinău, str. Miron Costin 26/2

Telefon de contact: 022-45-08-35

E- mail: BibliotecaCFBC@gmail.com, office@ceef.md